youtube

1 February 2013

சியாமளா கவசம்

சி
சியாமளா கவசம்
ஸ்ரீ தேவி உவாச:- ஸாது ஸாது மகாதேவ கதயஸ்வ மகேஸ்வரா யேந சம்பத்
விதானேன சாதகானாம் ஜெயப்ரதம்

விநா ஜபம், விநா ஹோமம் விநாமந்திரம் நம்விநா மதிம்
யஸ்யஸ்மரண மாத்ரேண சாதகோ தரணிபதி:

ஸ்ரீ பைரவ : ஸ்ரூணு தேவி ப்ரவக்ஷ்யாமி மாதங்கி கவசம் பரம்
கோபநீயம் ப்ரயந்னேன மௌனேன ஜப மாஸ்சரேத்

மாதங்கி கவசம் திவ்யம் ஸர்வ ரக்ஷõகரம் ரூணான்
கலித்வம்ச மகத்வம் ச கஜவாஜி சுதாதய:

சுபதம் சுகதம் நித்ய மணிமாதிப் பிரதாயகம்
ப்ரஹ்ம விஷ்ணு மகேசானாம் தேக்ஷ மத்யா மஹேச்வரி

ஸ்லோகார்த்தம் ஸ்லோக மேகம் வாயஸ்து ஸம்யக்யஸ் பறோன் நர:
தஸ்ய ஹஸ்தே சதைவாஸ்தே ராஜ்லக்ஷ்மிர் ந சம்ஸயன:

ஸாதக சியாமளான் த்யாயன் காலாசன ஸம்ஸ்தித:
யோநி முத்ராம் கரே பத்வா ஸக்தி: த்யான பராயண:

கலசம் து படேத் வஸ்து தஸ்யஸ்யு ஸர்வ ஸம்பத:
புத்ர பௌத்ராதி சம்பத்னே ரந்தே முக்திஸ் ச ஸரஸ்வதி

ப்ரஹ்மரந்த்ரம் சதாபாயா சியாமளா மந்திர நாயிகா
லலாடம் ரக்ஷதாம் நித்யம் கதம்பேஸி ஸதா மம

ப்ருவெளபாயா ச சுமூகி அல்யா நேத்ரே சவைணைகி
வீணாவதி நாஸிகாம் ச முகம் ரக்ஷது மந்திரிணி

சங்கீத யோகினி தந்தான் அல்யா தோஷ்டௌ சுகப்ரியா
சுபுகம் பாது மே சியாமா ஜிஹ்வாம் பாயான் மஹேச்வரி
கர்ணௌ தேவி ஸ்தனௌ காளி பாது காத்யாயிணி முகம்

நீபப்ரியா ஸதா ல÷க்ஷ துஷரம் மம ஸர்வதா
ப்ரியங்கரி ப்ரியவ்யாபி நாபிம் ரக்ஷது முத்ரிணி

ஸ்கந்தௌ ரக்ஷது சர்வாணி புஜௌ மே பாது மோகினி
கடிம் பாது விரதானேஸி பாது பாதௌ ச புஷ்பிணி

சுபாத மஸ்தகம் சியாமா பூர்வே ரக்ஷது புஷ்டிதா
உத்தரே த்ரிபுராம் ர÷க்ஷ தித்யா ரக்ஷது பச்சிமே

விஜயா தக்ஷிணே பாது மேதா ரக்ஷது சானலே
ப்ரஹ்யா ரக்ஷது ஹ்ருதயாம் வாயௌயாம் சுப லக்ஷண

ஈசான்யாம் ரக்ஷதானேவ மாதங்கி சுபகாரிணி
ஊர்த்வம் பாது ஸதா தேவி தேவானாம் இத காரிணி
பாதௌ பாதுமாம் நித்யா வாசுகி விஸ்வரூபிணி

அகராதி க்ஷகாராந்தா மாத்ருகா ரூப தாரிணி
அபாத மஸ்தகம் பாயா அஷ்ட மாத்ரு ஸ்வரூபிணி

அ வர்க்க சம்பவா பிரஹ்மி முகம் ரக்ஷது ஸர்வதா
காங்கஸ்தாது மா கேசி பாது தக்ஷ புஜம் ததா

ச வர்கஸ்தாது கௌமாரி பாயான் மே வாரகம் புஜம்
த க்ஷபாதம் ஸமாஸ்ரித்யா டவர்க்கம் பாது வைஷ்ணவி

த வர்க்க ஜன்மா வாராஹி பாயான் மே வாம பாதகததா
பவர்க்க ஜேந்த்ராணி பார்ச்வாதீன் பாது சர்வதா

ய வர்க்காஸ்தா து சாமுண்டா ஹிருத்தோர் மூலே ச மே ததா
ஹ்ருதாதி பாணி பாதம் த ஜடரானன ஸன்னிதம்

சண்டிகா ச வர்த்கஸ்தா ரக்ஷதாம் மம ஸர்வதா
விசுத்தம் கண்ட மூலம் து ரக்ஷதா ஸ்தோடஸ ஸ்வரா:
ககாராதி டகாரந்த த்வாதசார்ணம் ஹ்ருதம் புஜம்
மணிபூரம் டாதிப்ராந்தா தசவர்ணஸ்வரூபிணி

ஸ்வாதிஷ்டானாம் து ஷட்பத்ரம் பாதிலான் ஸத்ஸ்வரூபிணி
ஸ்வாதிஸ் சாந்தஸ்வரு பாவ்யா மூலாதாரம் சதுர்தசம்
பம்சார்ண மாஹ்க்யா த்விதனம் ப்ருவோர் மத்யம் ஸதாவது
அகாராதி க்ஷகாரரந்த மாத்ருகா பீஜரூபிணி

மாதங்கி மாம்ஸதா ர÷க்ஷக்ஷதா பாத தஸமஸ்தகம்
இமம் மந்த்ரம் ஸமுத்நார்யா தாரயேத் த்வாமகே புஜே
கண்டேவா தாயேத்யஸ்து நவைதேவோ மகேஸ்வர:
தம் த்ருஷ்ட்வா தேவதா ஸர்வா ப்ரணயந்தி ஸிதுரே ரத:

தஸ்யதேஜ: ப்ரபாவேன சம்யர்க்கம் தும்நஸஸ்யதே
இந்திராதினாம் லபேத் தஸ்யம் பூபதி வஸகோ பவேத்
வாக்ஸித்தி ஜயதே தஸ்ய அணிமாநியஷ்ட ஸித்தய:
அக்நயாத்வா கவசம் தேவ்யா சியாமளாம்யோ ஜலேந்நர:

தஸ்யா வஸ்யம் து சாதேவி யோகீனி பஷயேத்தமம்
இகலோகே லதாதுக்கம் ஆதோ துக்கி பவிஷ்யதி
ஜன்ம கோடி ஸதாமுகோ மந்திர ஸித்திர் நவித்யதே
குருபாதௌ நமஸ் கிருத்யா யதாயந்தரம் பவேத்ஸுதி

ததாது கவசம் தேவ்யா ஸபலம் குருதேவயா
தவோகே ருபோ பூத்ரா படேன் முகதோ பவிஷ்யதி
போதயே பரசிஷ்யாயாம் துர்ஜனாயா சுரேஸ்வரி
நிந்தகாய சுசீலாய சக்திஹிம்ஸா பலாயஸா

யோததாந நஸித் யேத்தா மாதங்கி கவசம் சுபம்
நாதேயம் ஸர்வதா பத்ரே பிரானை கண்ட கதைரபி:
கோட்யாத் கோட்யதாம் கோட்யம் குஹ்யாத் குஹ்ய தமம் மஹத்
தத்யாத் குரும்ஸு சிஷ்யாயாம் குரு பக்தி பராயஸ

சிலே நஷ்பே குருஸ்த்ராத குரௌ நஷ்டேன கஸ்சதி
இதி ஸ்ரீ சந்நிதப்த மஹார்ணவே ஸ்ரீ சியாமளா கவசம்.

Post a Comment