youtube

3 February 2014

அசைவ கைக்கருப்பு தயாரிக்கும் முறை

அசைவ  கைக்கருப்பு  தயாரிக்கும் முறை

1.பன்றிய்ன் கரு
2.பிண்டம்தீன்  கரு
3.புது மண்பானை  
3 மை பொ ருள்ளைய் சேர்த்து   மை   செய்து ஓம் சிவாயா நாம வா வா கைக்கருப்பு வசிய வசிய சுவாக என்று 1008 உரு முறை
Post a Comment