youtube

18 February 2014

அன்ன பூரணி யட்சிணி தேவி மூல மந்திரம்

அன்ன பூரணி   யட்சிணி  தேவி  மூல  மந்திரம்
ஓம் ஹ்ரீ ம்  ஐம் நமோ  பகவதி மாதங்கேஸ்வரி  சுவாக   தினம் 1008 உரு
Post a Comment