youtube

30 August 2012

இந்த ஸ்தோத்திரம் தினம் ஜெபிக்கும் நபர்களுக்கு - செல்வம் அவர்களிடம் தங்க ஆரம்பிக்கும்... இந்த ஸ்லோகத்தின் பெயர் - கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் நான், தனிப்பட்ட முறையில் எனது சக நண்பர்களுக்கு - அதிக அளவில் பரிந்துரைத்த ஸ்லோகம் இது.. நமது வாசகர்களுக்காக... ஒரு ஏழைப் பெண்மணியானவள், வாசலில் வந்து பிச்சை கேட்டு நிற்கும் சன்னியாசிக்கு பிச்சையிட வீட்டில் எதுவுமில்லையே என்று வருந்தி, வீட்டு மாடத்திலிருந்த ஒரு நெல்லிக்கனியை எடுத்து வந்து, கண்ணீருடன் அந்த சன்னியாசியிடம் சமர்ப்பித்தாள். இவளுடைய உண்மையான பக்தியையும், அவளுடைய ஏழ்மை நிலையையும் கண்டு கொண்ட சன்னியாசி வேடத்திலிருந்த ஆதிசங்கரர், கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் சொல்லி, பொன்மழை பெய்ய வைத்தார் என்பது சரித்திரம். அந்தப் பெண்மணியை போல் மனமுவந்து, இருப்பதை கொடுத்து, நிறைய கொடுக்க இயலவில்லையே என்று வருத்தப்படுபவர் இருந்தால், பொன்மழை பெய்யலாம் கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் அங்கம்ஹரே: புலகபூஷணமாஸ்ரயந்தீ ப்ருங்காங்கநேவ முகுலாபரணம் தமாலம் அங்கீக்ராதாகில விபூதிரபாங்கலீலா மாங்கல்யதாஸ்து மம மங்களதேவதாய: முக்தாமுஹுர்விதததி வதநே முராரே: பிரேமத்ரபாப்ரணிஹிதாநி கதாகதாநி மாலா த்ருஸோர் மதுகரீவ மஹோத்பலே யா ஸா மே ஸ்ரியம் திஸது ஸாகரஸம்பவாயா: ஆமீலிதாக்ஷமதிகம்ய முதா முகுந்தம் ஆநந்தகந்தமநிமேஷமநங்க தந்த்ரம் ஆகேகரச்திதகநீநிகபக்ஷ்மநேத்ரம் பூத்யை பவேந் மம புஜங்க ஸயாங்கநாயா: பாஹ்வந்தரே மதுஜித: ஸ்ரிதகௌஸ்துபே யா ஹாராவலீவ ஹரிநீலமயீ விபாதி காமப்ரதா பகவதோ(அ)பி கடாக்ஷமாலா கல்யாணமாவஹது மே கமலாலயாயா: காலாம்புதாலி லலிதொரஸி கைடபாரே: தாராதரே ஸ்புரதி யா தடிதங்கநேவ மாது ஸமஸ்தஜகதாம் மஹநீயமூர்த்தி: பத்ராணி மே திஸது பார்க்கவ நந்தநாயா: ப்ராப்தம் பதம் ப்ரதமத: கலு யத்ப்ரபாவாத் மாங்கல்யபாஜி மதுமாதிநி மந்மதேந மய்யாபதேத் ததிஹ மந்த்ரமீக்ஷணார்த்தம் மந்தாலஸம் ஸ மகராலய கந்யகாயா: விஷ்வாமரேந்த்ரபத விப்ரமதாநதக்ஷம் ஆநந்தஹேதுரதிகம் முரவித்விஷோ(அ)பி ஈஷந்நிஷீதது மயி க்ஷணமீக்ஷணார்த்த மிந்தீவரோதர ஸஹோதர மிந்திராயா: இஷ்டாவிஷிஷ்டமதயோபி யாயா தயார்த்த ஸ்ருஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபதம் சுலபம் லபந்தே திருஷ்டி: ப்ரஹ்ருஷ்ட கமலோதர தீப்திரிஷ்டாம் புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கர விஷ்டராயா: தத்யாத் தயாநுவபநோ த்ரவிணாம்பு தாரா மஸ்மிந்நகிஞ்சந விஹங்கஸிஸௌ விஷண்ணே துஷ்கர்ம கர்ம மபநீய சிராய தூரம் நாராயண ப்ரணயிநி நயநாம்புவாஹ: கீர்தேவதேதி கருடத்வஜ ஸுந்தரீதி ஸாகம்பரீதி ஸஸிஸேகர வல்லபேதி ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி ப்ரளயகேளிஷு ஸம்ஸ்திதா யா தஸ்யை நமஸ்த்ரிபுவநைக குரோஸ்தருண்யை ஸ்ருத்யை நமோஸ்து ஸுபகர்மபலப்ரஸுத்யை ரத்யை நமோஸ்து ரமணீய குணார்ணவாயை சக்த்யை நமோஸ்து சதபத்ரநிகேதநாயை புஷ்ட்யை நமோஸ்து புருஷோத்தம வல்லபாயை நமோஸ்து நாளீகநிபாநநாயை நமோஸ்து துக்தோததி ஜந்ம பூம்யை நமோஸ்து ஸோமாம்ருத ஸோதராயை நமோஸ்து நாராயண வல்லபாயை நமோஸ்து ஹேமாம்புஜ பீடிகாயை நமோஸ்து பூமண்டலநாயிகாயை நமோஸ்து தேவாதிதயாபராயை நமோஸ்து ஸார்ங்காயுதவல்லபாயை நமோஸ்து தேவ்யை ப்ருகுநந்தநாயை நமோஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்தியயை நமோஸ்து லக்ஷ்ம்யை கமலாலயாயை நமோஸ்து தாமோதரவல்லபாயை நமோஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை நமோஸ்து பூத்யை புவநப்ரஸூத்யை நமோஸ்து தேவாதிபி ரர்ச்சிதாயை நமோஸ்து நந்தாத்மஜவல்லபாயை சம்பத்கராணி சகலேந்த்ரிய நந்தநாதி சாம்ராஜ்யதாநவிபவாநி ஸரோருஹாக்ஷி த்வத்வந்தநாதி துரிதாஹரணோத்யதாநி மாமேவ மாதரநிஸம் கலயந்து மாந்யே யத்கடாக்ஷஸமுபாஸநாவிதி: ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த்தஸம்பத: ஸந்தநோதி வசநாங்க மாநஸை: த்வாம் முராரிஹ்ருதயேஸ்வரீம் பஜே ஸரஸிஜநிலயே ஸரோஜஹஸ்தே தவள தமாம்ஸுக கந்தமால்யஸோபே பகவதி ஹரிவல்லபே மநோக்ஞே த்ரிபுவநபூதிகரி ப்ரஸீத மஹ்யம் திக்கஸ்திபி: கனககும்பமுகாவஸ்ருஷ்ட ஸ்வர்வாஹிநீ விமலசாரு ஜலாப்லுதாங்கீம் ப்ராதர்நமாமி ஜகதாம் ஜநநீ மஸேஷ லோகாதிநாத க்ருஹிணீ மம்ருதாதிபுத்ரீம் கமலே கமலாக்ஷவல்லபே த்வம் கருணாபுர தரங்கிதைரபாங்கை: அவலோகய மாமகிஞ்சநாநாம் ப்ரதமம்

இந்த ஸ்தோத்திரம் தினம் ஜெபிக்கும் நபர்களுக்கு - செல்வம் அவர்களிடம் தங்க ஆரம்பிக்கும்... இந்த ஸ்லோகத்தின் பெயர் - கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் நான், தனிப்பட்ட முறையில் எனது சக நண்பர்களுக்கு - அதிக அளவில் பரிந்துரைத்த ஸ்லோகம் இது.. நமது வாசகர்களுக்காக... ஒரு ஏழைப் பெண்மணியானவள், வாசலில் வந்து பிச்சை கேட்டு நிற்கும் சன்னியாசிக்கு பிச்சையிட வீட்டில் எதுவுமில்லையே என்று வருந்தி, வீட்டு மாடத்திலிருந்த ஒரு நெல்லிக்கனியை எடுத்து வந்து, கண்ணீருடன் அந்த சன்னியாசியிடம் சமர்ப்பித்தாள். இவளுடைய உண்மையான பக்தியையும், அவளுடைய ஏழ்மை நிலையையும் கண்டு கொண்ட சன்னியாசி வேடத்திலிருந்த ஆதிசங்கரர், கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் சொல்லி, பொன்மழை பெய்ய வைத்தார் என்பது சரித்திரம். அந்தப் பெண்மணியை போல் மனமுவந்து, இருப்பதை கொடுத்து, நிறைய கொடுக்க இயலவில்லையே என்று வருத்தப்படுபவர் இருந்தால், பொன்மழை பெய்யலாம் இந்த ஸ்தோத்திரம் தினம் ஜெபிக்கும் நபர்களுக்கு - செல்வம் அவர்களிடம் தங்க ஆரம்பிக்கும்... இந்த ஸ்லோகத்தின் பெயர் - கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் நான், தனிப்பட்ட முறையில் எனது சக நண்பர்களுக்கு - அதிக அளவில் பரிந்துரைத்த ஸ்லோகம் இது.. நமது வாசகர்களுக்காக... ஒரு ஏழைப் பெண்மணியானவள், வாசலில் வந்து பிச்சை கேட்டு நிற்கும் சன்னியாசிக்கு பிச்சையிட வீட்டில் எதுவுமில்லையே என்று வருந்தி, வீட்டு மாடத்திலிருந்த ஒரு நெல்லிக்கனியை எடுத்து வந்து, கண்ணீருடன் அந்த சன்னியாசியிடம் சமர்ப்பித்தாள். இவளுடைய உண்மையான பக்தியையும், அவளுடைய ஏழ்மை நிலையையும் கண்டு கொண்ட சன்னியாசி வேடத்திலிருந்த ஆதிசங்கரர், கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் சொல்லி, பொன்மழை பெய்ய வைத்தார் என்பது சரித்திரம். அந்தப் பெண்மணியை போல் மனமுவந்து, இருப்பதை கொடுத்து, நிறைய கொடுக்க இயலவில்லையே என்று வருத்தப்படுபவர் இருந்தால், பொன்மழை பெய்யலாம் கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் அங்கம்ஹரே: புலகபூஷணமாஸ்ரயந்தீ ப்ருங்காங்கநேவ முகுலாபரணம் தமாலம் அங்கீக்ராதாகில விபூதிரபாங்கலீலா மாங்கல்யதாஸ்து மம மங்களதேவதாய: முக்தாமுஹுர்விதததி வதநே முராரே: பிரேமத்ரபாப்ரணிஹிதாநி கதாகதாநி மாலா த்ருஸோர் மதுகரீவ மஹோத்பலே யா ஸா மே ஸ்ரியம் திஸது ஸாகரஸம்பவாயா: ஆமீலிதாக்ஷமதிகம்ய முதா முகுந்தம் ஆநந்தகந்தமநிமேஷமநங்க தந்த்ரம் ஆகேகரச்திதகநீநிகபக்ஷ்மநேத்ரம் பூத்யை பவேந் மம புஜங்க ஸயாங்கநாயா: பாஹ்வந்தரே மதுஜித: ஸ்ரிதகௌஸ்துபே யா ஹாராவலீவ ஹரிநீலமயீ விபாதி காமப்ரதா பகவதோ(அ)பி கடாக்ஷமாலா கல்யாணமாவஹது மே கமலாலயாயா: காலாம்புதாலி லலிதொரஸி கைடபாரே: தாராதரே ஸ்புரதி யா தடிதங்கநேவ மாது ஸமஸ்தஜகதாம் மஹநீயமூர்த்தி: பத்ராணி மே திஸது பார்க்கவ நந்தநாயா: ப்ராப்தம் பதம் ப்ரதமத: கலு யத்ப்ரபாவாத் மாங்கல்யபாஜி மதுமாதிநி மந்மதேந மய்யாபதேத் ததிஹ மந்த்ரமீக்ஷணார்த்தம் மந்தாலஸம் ஸ மகராலய கந்யகாயா: விஷ்வாமரேந்த்ரபத விப்ரமதாநதக்ஷம் ஆநந்தஹேதுரதிகம் முரவித்விஷோ(அ)பி ஈஷந்நிஷீதது மயி க்ஷணமீக்ஷணார்த்த மிந்தீவரோதர ஸஹோதர மிந்திராயா: இஷ்டாவிஷிஷ்டமதயோபி யாயா தயார்த்த ஸ்ருஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபதம் சுலபம் லபந்தே திருஷ்டி: ப்ரஹ்ருஷ்ட கமலோதர தீப்திரிஷ்டாம் புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கர விஷ்டராயா: தத்யாத் தயாநுவபநோ த்ரவிணாம்பு தாரா மஸ்மிந்நகிஞ்சந விஹங்கஸிஸௌ விஷண்ணே துஷ்கர்ம கர்ம மபநீய சிராய தூரம் நாராயண ப்ரணயிநி நயநாம்புவாஹ: கீர்தேவதேதி கருடத்வஜ ஸுந்தரீதி ஸாகம்பரீதி ஸஸிஸேகர வல்லபேதி ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி ப்ரளயகேளிஷு ஸம்ஸ்திதா யா தஸ்யை நமஸ்த்ரிபுவநைக குரோஸ்தருண்யை ஸ்ருத்யை நமோஸ்து ஸுபகர்மபலப்ரஸுத்யை ரத்யை நமோஸ்து ரமணீய குணார்ணவாயை சக்த்யை நமோஸ்து சதபத்ரநிகேதநாயை புஷ்ட்யை நமோஸ்து புருஷோத்தம வல்லபாயை நமோஸ்து நாளீகநிபாநநாயை நமோஸ்து துக்தோததி ஜந்ம பூம்யை நமோஸ்து ஸோமாம்ருத ஸோதராயை நமோஸ்து நாராயண வல்லபாயை நமோஸ்து ஹேமாம்புஜ பீடிகாயை நமோஸ்து பூமண்டலநாயிகாயை நமோஸ்து தேவாதிதயாபராயை நமோஸ்து ஸார்ங்காயுதவல்லபாயை நமோஸ்து தேவ்யை ப்ருகுநந்தநாயை நமோஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்தியயை நமோஸ்து லக்ஷ்ம்யை கமலாலயாயை நமோஸ்து தாமோதரவல்லபாயை நமோஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை நமோஸ்து பூத்யை புவநப்ரஸூத்யை நமோஸ்து தேவாதிபி ரர்ச்சிதாயை நமோஸ்து நந்தாத்மஜவல்லபாயை சம்பத்கராணி சகலேந்த்ரிய நந்தநாதி சாம்ராஜ்யதாநவிபவாநி ஸரோருஹாக்ஷி த்வத்வந்தநாதி துரிதாஹரணோத்யதாநி மாமேவ மாதரநிஸம் கலயந்து மாந்யே யத்கடாக்ஷஸமுபாஸநாவிதி: ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த்தஸம்பத: ஸந்தநோதி வசநாங்க மாநஸை: த்வாம் முராரிஹ்ருதயேஸ்வரீம் பஜே ஸரஸிஜநிலயே ஸரோஜஹஸ்தே தவள தமாம்ஸுக கந்தமால்யஸோபே பகவதி ஹரிவல்லபே மநோக்ஞே த்ரிபுவநபூதிகரி ப்ரஸீத மஹ்யம் திக்கஸ்திபி: கனககும்பமுகாவஸ்ருஷ்ட ஸ்வர்வாஹிநீ விமலசாரு ஜலாப்லுதாங்கீம் ப்ராதர்நமாமி ஜகதாம் ஜநநீ மஸேஷ லோகாதிநாத க்ருஹிணீ மம்ருதாதிபுத்ரீம் கமலே கமலாக்ஷவல்லபே த்வம் கருணாபுர தரங்கிதைரபாங்கை: அவலோகய மாமகிஞ்சநாநாம் ப்ரதமம் பாத்ரமக்ருத்ரிமம் தயாயா: ஸ்துவந்தி யே ஸ்துதிபிரமீபிரந்வஹம் த்ரயீமயீம் த்ரிபுவநமாதரம் ரமாம் குணாதிகா குருதரபாக்யபாகிந: பவந்தி தே புவி புதபாவிதாஸயா: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள லிங்க் - உங்கள் உச்சரிப்பை சரி பார்க்க உதவும்.. அங்கம்ஹரே: புலகபூஷணமாஸ்ரயந்தீ ப்ருங்காங்கநேவ முகுலாபரணம் தமாலம் அங்கீக்ராதாகில விபூதிரபாங்கலீலா மாங்கல்யதாஸ்து மம மங்களதேவதாய: முக்தாமுஹுர்விதததி வதநே முராரே: பிரேமத்ரபாப்ரணிஹிதாநி கதாகதாநி மாலா த்ருஸோர் மதுகரீவ மஹோத்பலே யா ஸா மே ஸ்ரியம் திஸது ஸாகரஸம்பவாயா: ஆமீலிதாக்ஷமதிகம்ய முதா முகுந்தம் ஆநந்தகந்தமநிமேஷமநங்க தந்த்ரம் ஆகேகரச்திதகநீநிகபக்ஷ்மநேத்ரம் பூத்யை பவேந் மம புஜங்க ஸயாங்கநாயா: பாஹ்வந்தரே மதுஜித: ஸ்ரிதகௌஸ்துபே யா ஹாராவலீவ ஹரிநீலமயீ விபாதி காமப்ரதா பகவதோ(அ)பி கடாக்ஷமாலா கல்யாணமாவஹது மே கமலாலயாயா: காலாம்புதாலி லலிதொரஸி கைடபாரே: தாராதரே ஸ்புரதி யா தடிதங்கநேவ மாது ஸமஸ்தஜகதாம் மஹநீயமூர்த்தி: பத்ராணி மே திஸது பார்க்கவ நந்தநாயா: ப்ராப்தம் பதம் ப்ரதமத: கலு யத்ப்ரபாவாத் மாங்கல்யபாஜி மதுமாதிநி மந்மதேந மய்யாபதேத் ததிஹ மந்த்ரமீக்ஷணார்த்தம் மந்தாலஸம் ஸ மகராலய கந்யகாயா: விஷ்வாமரேந்த்ரபத விப்ரமதாநதக்ஷம் ஆநந்தஹேதுரதிகம் முரவித்விஷோ(அ)பி ஈஷந்நிஷீதது மயி க்ஷணமீக்ஷணார்த்த மிந்தீவரோதர ஸஹோதர மிந்திராயா: இஷ்டாவிஷிஷ்டமதயோபி யாயா தயார்த்த ஸ்ருஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபதம் சுலபம் லபந்தே திருஷ்டி: ப்ரஹ்ருஷ்ட கமலோதர தீப்திரிஷ்டாம் புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கர விஷ்டராயா: தத்யாத் தயாநுவபநோ த்ரவிணாம்பு தாரா மஸ்மிந்நகிஞ்சந விஹங்கஸிஸௌ விஷண்ணே துஷ்கர்ம கர்ம மபநீய சிராய தூரம் நாராயண ப்ரணயிநி நயநாம்புவாஹ: கீர்தேவதேதி கருடத்வஜ ஸுந்தரீதி ஸாகம்பரீதி ஸஸிஸேகர வல்லபேதி ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி ப்ரளயகேளிஷு ஸம்ஸ்திதா யா தஸ்யை நமஸ்த்ரிபுவநைக குரோஸ்தருண்யை ஸ்ருத்யை நமோஸ்து ஸுபகர்மபலப்ரஸுத்யை ரத்யை நமோஸ்து ரமணீய குணார்ணவாயை சக்த்யை நமோஸ்து சதபத்ரநிகேதநாயை புஷ்ட்யை நமோஸ்து புருஷோத்தம வல்லபாயை நமோஸ்து நாளீகநிபாநநாயை நமோஸ்து துக்தோததி ஜந்ம பூம்யை நமோஸ்து ஸோமாம்ருத ஸோதராயை நமோஸ்து நாராயண வல்லபாயை நமோஸ்து ஹேமாம்புஜ பீடிகாயை நமோஸ்து பூமண்டலநாயிகாயை நமோஸ்து தேவாதிதயாபராயை நமோஸ்து ஸார்ங்காயுதவல்லபாயை நமோஸ்து தேவ்யை ப்ருகுநந்தநாயை நமோஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்தியயை நமோஸ்து லக்ஷ்ம்யை கமலாலயாயை நமோஸ்து தாமோதரவல்லபாயை நமோஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை நமோஸ்து பூத்யை புவநப்ரஸூத்யை நமோஸ்து தேவாதிபி ரர்ச்சிதாயை நமோஸ்து நந்தாத்மஜவல்லபாயை சம்பத்கராணி சகலேந்த்ரிய நந்தநாதி சாம்ராஜ்யதாநவிபவாநி ஸரோருஹாக்ஷி த்வத்வந்தநாதி துரிதாஹரணோத்யதாநி மாமேவ மாதரநிஸம் கலயந்து மாந்யே யத்கடாக்ஷஸமுபாஸநாவிதி: ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த்தஸம்பத: ஸந்தநோதி வசநாங்க மாநஸை: த்வாம் முராரிஹ்ருதயேஸ்வரீம் பஜே ஸரஸிஜநிலயே ஸரோஜஹஸ்தே தவள தமாம்ஸுக கந்தமால்யஸோபே பகவதி ஹரிவல்லபே மநோக்ஞே த்ரிபுவநபூதிகரி ப்ரஸீத மஹ்யம் திக்கஸ்திபி: கனககும்பமுகாவஸ்ருஷ்ட ஸ்வர்வாஹிநீ விமலசாரு ஜலாப்லுதாங்கீம் ப்ராதர்நமாமி ஜகதாம் ஜநநீ மஸேஷ லோகாதிநாத க்ருஹிணீ மம்ருதாதிபுத்ரீம் கமலே கமலாக்ஷவல்லபே த்வம் கருணாபுர தரங்கிதைரபாங்கை: அவலோகய மாமகிஞ்சநாநாம் ப்ரதமம் பாத்ரமக்ருத்ரிமம் தயாயா: ஸ்துவந்தி யே ஸ்துதிபிரமீபிரந்வஹம் த்ரயீமயீம் த்ரிபுவநமாதரம் ரமாம் குணாதிகா குருதரபாக்யபாகிந: பவந்தி தே புவி புதபாவிதாஸயா: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள லிங்க் - உங்கள் உச்சரிப்பை சரி பார்க்க உதவும்..
Post a Comment