youtube

10 May 2014

சிலந்திகளுக்கு எண்ணெய் மந்திரிக்க மந்திரம்

சிலந்திகளுக்கு எண்ணெய் மந்திரிக்க மந்திரம்

ஓம் நமசிவய சிவயநம வயநம சியநமசிவ அனைத்து சிலந்திகளும் என்ணெயைக் கண்ட மாத்திரத்தில் ஓடிபோக ஹரி ஓம் சுவாஹ என்று உரு செய்தால் சித்துயாகும் பிறகு சிலந்தி உள்ளவர்களுக்கு   எண்ணெயை மந்திரித்து தடவ குணம்ஆகும்

Post a Comment